Новости проекта
Перенос и удаление уроков
Внесение изменений в личные данные
Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 43 человека

В помощь педагогу

Дата: 18 января в 14:31, Обновлено 23 октября в 22:16

Постановление Министерства образования. Республики Беларусь от 15.08.2019 № 138 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

edu.gov.by › sistema-obrazovaniya › doshkolnoe-obrazovanie › uchebno-pr...

Білінгвізм

   Слова “білінгвізм” паходзіць ад двух лацінскіх: bi – “двайны” і lingua – “мова”. Такім чынам, білінгвізм – гэта валоданне дзвюма мовамі, двухмоўе, а чалавек, які мае такія здольнасці, называецца білінгвам. Білінгвізм – гэта неабходны сродак моўных зносін паміж народамі, якія кантактуюць эканамічна, палітычна, культурна.

   Навукоўцы выдзяляюць некалькі тыпаў білінгвізму. Па колькасці засвоеных дзеянняў размяжоўваюць рэцэптыўны (чалавек разумее, але не размаўляе на іншай мове) і прадуктыўны (чалавек размаўляе на другой мове) білінгвізм. Па сувязі з мысленнем выдзяляюць непасрэдны (білінгв “думае” на другой мове) і апасродкаваны (асоба перакладае з роднай мовы выказванне на няродную мову) білінгвізм.   Па ўмовах узнікнення размяжоўваюць натуральны (узнікае найчасцей у раннім дзяцінстве, у шматмоўных сем’ях) і штучны (узнікае ў выніку навучання) білінгвізм. Па колькасці ўдзельнікаў у моўных зносінах білінгвізм падзяляюць на індывідуальны і калектыўны. Білінгвізм у нашай краіне – з’ява натуральная, нацыянальная, якая склалася на працягу многіх стагоддзяў гісторыі беларускага этнасу. Сёння ў Рэспубліцы Беларусь дзве мовы гучаць на тэлебачанні і радыё, у навучальных установах і многіх сем’ях.

   Як мы павінны ставіцца да білінгвізму сёння? Ці патрэбен ён беларускім дашкольнікам? Па-першае, неабходна ўсвядоміць, што білінгвізм на Беларусі – гэта рэалія сённяшняга жыцця і не прымаць яго як дадзенасць не магчыма. Па-другое, неабходна ведаць адмоўныя бакі білінгвізму для развіцця маўлення дзяцей і важна знаходзіць аптымальныя шляхі і сродкі іх пераадолення.

   Лічыцца, што білінгвізм дабратворна ўплывае на развіццё памяці, мыслення, увагі, знаходлівасці, хуткасці рэакцыі, матэматычных здольнасцей дзяцей. Двухмоўе ў дашкольным узросце закладвае спрыяльныя асновы для добрага засваення ў будучым абстрактных навук, літаратуры, іншаземных моў.

   Фарміраванне беларускага маўлення ў дашкольных установах – факт пазітыўны, бо спрыяе зберажэнню этнічнай, нацыянальнай культуры народа. Акрамя таго дашкольны ўзрост вызначаецца асаблівай сензітыўнасцю да ўспрымання і засваення другой мовы. Для бацькоў матывам авалодвання беларускай мовай можа стаць разуменне патэнцыйнасці атрымання ў будучым іх дзецьмі адукацыі або задаволенне патрэб навуковай дзейнасці. Асаблівасці развіцця маўлення дашкольнікаў ва ўмовах нацыянальнага білінгвізму:

 1. Дзеці са спазненнем засвойваюць маўленне.
 2. Слоўнікавы запас кожнай мовы ў дзяцей бяднейшы, чым у маналінгваў, аднак у суме лексікон дзіцяці большы.
 3. Пры адсутнасці сістэматычнага навучання, могуць быць праблемы з авалоданнем граматыкі.

Шляхі эфектыўнай працы выхавальніка ў дашкольнай установе ва ўмовах білінгвізму:

 1. Распрацоўка комплекса мер па ўдасканаленню маўлення дзяцей на другой мове.
 2. Арганізацыя паўнавартаснага навучальнага асяроддзя ў дашкольных установах на другой мове.
 3. Фарміраванне пазітыўных адносін сям’і дзіцяці да нацыянальнай мовы.
 4. Станоўчая ацэнка білінгвізму дзіцяці, яго заахвочванне, узмацненне матывацыі дашкольніка з боку дарослых.

Н. Старжынская, вытлумачваючы ключавое значэнне матывіроўкі дзіцяці ў засваенні ім другой мовы, слушна адзначаюць: “Асноўная роля ў навучанні належыць не паўтарэнню асобных слоў, сказаў, не завучванню гатовых дыялогаў з наступным іх разыгрываннем, а натуральнаму працэсу, у якім кожнае моўнае дзеянне (выказванне) пачынаецца з матыву, жадання нешта сказаць, падпарадкоўваецца мэце, дзеля якой будуецца выказванне, і перадае ўласныя думкі”.

   Для эфектыўнага развіцця маўлення дашкольнікаў педагогам неабходна весці планамерную працу з паступовым ускладненнем яе зместу, рэгулярна ствараць гульнёвыя сітуацыі (як на спецыяльна арганізаваных занятках, так і ў свабодны ад заняткаў час), у аснове якіх будзе пакладзена абыгрыванне сюжэтаў фальклорных і мастацкіх твораў, актыўная дзіцячая словатворчасць. Моўныя гульні даюць магчымасць трывалага фарміравання маўленчых навыкаў дашкольнікаў, росту ўзроўню іх маўленчай і камунікатыўнай кампетэнтнасці. У гульні дзеці хутчэй наладжваюць моўны кантакт, лепш разумеюць субяседнікаў, выкарыстоўваюць у сваіх гульнях літаратурныя сюжэты, забаўлянкі, казкі, фантазіруюць, прыдумваюць свае ўласныя сюжэты. Гульня здольна даць дзецям цікавасць, сімпатыю да маўленчай дзейнасці, нязмушанасць дзеянняў, спаборніцтва, актыўнасць.

    Неабходна размяжоўваць два напрамкі працы педагога ва ўмовах білінгвізму:

 1. Выпраўленне і папераджэнне памылак, звязаных з уплывам беларускай і ўкраінскай моў, палескай гаворкі на маўленне па-руску.

Авалоданне другой мовай можа суправаджацца так званай інтэрферэнцыяй, г. зн. неўсвядомленым змешваннем білінгвам сістэм дзвюх моў. У выпадку кантакту рускай і беларускай моў як блізкароднасных гэтае ўздзеянне не істотнае, не павінна палохаць педагога, бо не складае цяжкасцей ва ўспрыманні і распазнаванні выказвання. Важна памятаць, што пры агульнай падобнасці рускай і беларускай фанетычных сістэм існуе шэраг адрозненняў, якім неабходна вучыць дзяцей. У рускай мове двухмоўных дашкольнікаў могуць узнікнуць памылкі пры гукавым афармленні наступных фанем: шапялявае вымаўленне гукаў [з’], [дз’], [с’], [ц’]; толькі цвёрдае вымаўленне гукаў [ч] і [р]; замена выбуховага гука [г] на фрыкатыўны, дзеканне і цеканне, ярка выражанае аканне і г.д.

    Цяжкасці таксама могуць узнікнуць у вымаўленні асобных слоў. У рускай і беларускай мовах націск нярэдка не супадае.

   Асобныя памылкі дашкольнікаў могуць узнікнуць на лексічным узроўні.    Так, напрыклад, у рускай мове беларусаў “прыжыліся” многія беларусізмы (бульба, буряк, насбирать, бабка, вдвох, наполам, бусел, хлопец, хата, калыханка, конюшина, гроши, лялька, смак і інш.).

Інтэрферэнцыя – працэс двухбаковы. На Беларусі найбольшае пашырэнне атрымала руска-беларуская інтэрферэнцыя, аднак апошнім часам актывізаваны і адваротны вектар – нацыянальная мова, змагаючыся са знешнім уплывам, адаптуе рускую мову пад беларускую моўную сістэму.

 1. Выпраўленне і папераджэнне памылак, звязаных з уплывам рускай, украінскай, польскай моў, палескай гаворкі на маўленне на беларускай мове.

   Руская, украінская, польская мовы, палеская гаворка спрадвеку служылі крыніцай абагачэння беларускай мовы. Заканамерна ўзнікалі і памылкі, звязаныя з уплывам на беларускую мову іншых моў. Асноўнымі прычынамі ўзмацнення ўплыву рускай мовы на беларускую ў ХІХ–ХХ стагоддзях былі ўключэнне беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі і скіраваная палітыка русіфікацыі насельніцтва. Аднак татальнага выцяснення беларускай мовы рускімі моўнымі адзінкамі, як магло бы падацца на першы погляд, на самай справе не адбылося. Руская мова стала толькі пасрэднікам у плённым запазычванні іншамоўныхслоў убеларускую мову.

   Аўтарытэтны грузінскі даследчык білінгвізму М.В. Імедадзе адзначыў, што гэта натуральная, “абавязковая” стадыя (1–2 гады) засваення двухмоўя, пасля якой пачынаецца выразнае размежаванне моў. У сувязі з гэтым можна лічыць станоўчымі рэкамендацыі як мага ранняга вывучэння другой мовы.

   У беларускай мове дашкольнікаў-білінгваў пашыранымі з’яўляюцца лексічныя памылкі, выкліканыя беднасцю слоўнікавага запасу дзяцей: цёця (замест цётка), дзядзя (замест дзядзька), благадару (замест дзякуй), васкрасенне (замест нядзеля), сягодня (замест сёння), дзярэўня (замест вёска), мецель (замест завея) і інш. Распаўсюджаны таксама памылкі акцэнталагічныя: дочка (замест дачка), адзінаццаць (замест адзінаццаць), спіна (замест спіна) і г.д.

   У беларускім маўленні білінгваў значную частку складаюць словаўтваральныя памылкі: вымакшы (замест вымаклы), ахрыпшы (замест ахрыплы), кантраліраваць (замест кантраляваць), па-чалавечаскі (замест па-чалавечы), бацькоўскі (замест бацькавы). Інтэрферэнцыя ў маўленні дашкольнікаў можа ўзнікнуць таксама на сінтаксічным узроўні: смяяцца над ім (замест смяяцца з яго), машына мамы (замест маміна машына) і інш. Асобныя парушэнні маўленчых норм можна заўважыць на марфалагічным узроўні: высокі таполя (замест высокая таполя), вокна (замест вокны) і г.д.

 

Памятка

по составлению отчета работы за учебный год

Отчет работы воспитателей дошкольного образования

 (первой младшей, второй младшей, средней, старшей) группы № __

 за …/… учебный год

 1. Воспитатели, категория, стаж.
 2. Количество детей
 3. Анализ здоровья, физического и двигательного развития детей группы (сентябрь-май). (Сравниваются исходные и конечные показатели: группы здоровья, индекса здоровья в сравнении с прошлым годом; заболеваемости по месяцам, количества

 часто болеющих детей). Анализ физкультурно-оздоровительной работы.

 1. Анализ предметно-развивающей игровой среды группы  (соответствие Перечню… в сравнении с прошлыми показателями, творческое преобразование среды, разработка авторских игр, пособий, средств обучения).
 2. Анализ развития воспитанников группы в соответствии с показателями воспитания, обучения и развития образовательных стандартов дошкольного образования, учебной программы дошкольного образования. Анализ дается в сравнении сентябрь-май.
 3. По каким образовательным областям достигнуты наиболее успешные результаты. Что этому способствовало? Что вызывает затруднения? Их причины?
 4. Осуществление личностно-ориентированного взаимодействия с детьми. Работа с детьми с разным уровнем развития. Работа со способными детьми (какие кружки посещают). Результативность.
 5. Какие результаты достигнуты по выполнению годовых задач  (дети, родители, педагоги)?
 6. Указать отличительные особенности организации образовательного процесса в группе (виды занятий, формы организации детей, взаимодействие со специалистами, взаимодействие детей с детьми других групп)
 7. Указать особенности организации взаимодействия с родителями (результаты анкетирования, род. собрания, совместные мероприятия и т.д.)
 8. Результаты деятельности педагогов по заявленному направлению работы группы, самообразованию. Рост профессионального мастерства. Оцените уровень своего профессионального мастерства (владение набором педтехнологий, технологией развивающего обучения и воспитания, разработка новых педтехнологий и методик, участие в исследовательской экспериментальной деятельности).

Дата

Воспитатели                     Ф.И.О. подпись                                                                         Дата _____________

Педагоги ________________________________________________________

САМОАНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ 

https://content.schools.by/sadkolchuny/library/самоанализ_занятия.docx

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

https://content.schools.by/sadkolchuny/library/Планирование_работы_в_детском_саду_1.docx

ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 

http://https://content.schools.by/sadkolchuny/library/детское_экспериментирование.docx

КОНТРОЛЬ В УДО

https://content.schools.by/sadkolchuny/library/контроль_в_удо.docx

         Картотека дидактических игр

                по пожарной безопасности

«КАРТОЧНАЯ ВИКТОРИНА».

Цель: закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности. Развивать память, мышление, речь. Воспитывать чувство ответственности.

Ход игры:

Воспитатель раскладывает на столе, или кладёт в красиво оформленную коробочку корточки с вопросами на тему правил поведении во время пожара. Ребёнок, правильно ответивший на вопрос, получает фишку. Выигрывает тот, у кого при по окончании игры окажется больше фишек.

Варианты вопросов:

- Назови возможную причину пожара;

- как правильно вызвать пожарных;

- что делать, если во время пожара нет возможности вызвать пожарных, и пути из дома отрезаны пожаром;

- можно ли заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных;

- что нужно делать, если в доме запахло газом;

- можно ли прятаться в шкафу или под столом во время пожара;

- можно ли поджигать тополиный пух;

- можно ли во время пожара устраивать сквозняк, открывая одновременно все окна и двери;

- можно ли использовать лифт во время пожара в доме;

- что нужно спасать во время пожара в первую очередь: деньги, документы или себя;

- как правильно покинуть задымлённое помещение;

- можно ли играть спичками и зажигалками и почему.

«НАЗОВИ ПРИЧИНЫ ПОЖАРА»

Цель: формировать знания о причинах пожара .Развивать внимание, память, речь. Воспитывать ответственность.

Ход игры:

Из предложенных воспитателем сюжетных картинок ( дети собирают осенние листья, дети вешают горящие свечи на ёлку, мальчик в шкафу играет спичками, дети поливают цветы и т. д.) ребёнок должен выбрать те ситуации, которые могут стать причиной пожара и аргументировать свой ответ, за что получает фишку. Выигрывает тот, у кого окажется больше фишек к концу игры.

«ВЫБЕРИ НУЖНОЕ»

Цель: формировать знания детей о предметах, необходимых при тушении пожара, правилах их использования. Закреплять знания о предметах, которые могут вызвать пожар. Развивать речь, память, логическое мышление. Воспитывать чувство ответственности.

Ход игры:

Ребёнку предлагается набор предметных картинок (огнетушитель .ведро с водой. Телевизор. Телефон, ящик с песком, электроразетка, пожарный шланг, керосиновая лампа, шлем пожарного, зажигалка, газовая плита, противогаз) из которых он должен выбрать используемые при тушении пожаров и являющиеся причиной возникновения пожара. Правильно ответивший, получает фишку. Выигрывает игрок, получивший большее количество фишек.

ЛОТО – « ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Цель: с помощью сюжетных картинок формировать представление детей об опасных ситуациях во время пожара; умение вести себя правильно в возникшей опасной ситуации. Развивать внимание, логическое мышление, связную речь. Воспитывать чувство ответственности.

Ход игры:

Воспитатель раздаёт игрокам карточки, расчерченные на 10 пустых прямоугольников (игровые поля), затем показывает детям сюжетную картинку с изображением ситуации при пожаре( мальчик играет спичками, девочка выбежала на балкон горящей квартиры, оставлен утюг без присмотра, дети включили ёлку и т.д.). Ребёнок, правильно охарактеризовавший ситуацию, закрывает картинкой пустое игровое поле. Выигрывает тот , кто у кого окажется больше закрытых полей.

«СЛОЖИ КАРТИНКУ»

Цель: закреплять знания о правилах поведения во время пожара. Развивать воображение, логическое мышление, мелкую моторику руки. Воспитывать усидчивость.

Ход игры:

Ребёнок должен сложить разрезанную на 8-10 частей картинку с изображенной ситуацией при пожаре.

«ХОРОШО – ПЛОХО»

Цель: формировать представления о полезных и вредных свойствах огня. Развивать логическое мышление, память, внимание.

 Ход игры:

Ребёнку показывается картина, изображающая различные виды применения огня (и хорошего и плохого). Детям раздают карточки с изображением огня и предметов, связанных с огнём (спички, дрова, газовая плита, керосиновая лампа и т.д.) дети должны расположить карточки на картине – в нужное место.

«ЧЕТВЁРТЫЙ ЛИШНИЙ»

Цель: закреплять знания о предметах которые могут стать причиной возникновения пожара .развивать логическое мышление, обогащать словарный запас детей.

Ход игры:

из четырёх предложенных картинок изображенных на одной карточке ребёнок выбирает лишнюю связанную или не связанную с пожаром. Пример – кипятильник, расчёска, кастрюля, шкатулка; ковёр, телевизор, картина, стул и т. д.).

«ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО»

Цель: закреплять знания о мерах предотвращения пожара. Развивать словарь, внимание, память.

Ход игры:

Воспитатель вместе с детьми встаёт вкруг, передаёт красный мяч ребёнку который должен закончит стихотворную строку.

Где с огнём беспечны люди,

Там взовьётся в небе шар,

Там всегда грозить нам будет

Злой…….(пожар).

*****

Раз, .два, три, четыре.

У кого пожар в …..(квартире).

*****

Дым столбом поднялся вдруг.

Кто не выключил…..(утюг).

Красный отблеск побежал.

Кто со спичками……(играл).

*****

Стол и шкаф сгорели разом.

Кто сушил бельё над …(газом).

*****

Пламя прыгнуло в листву.

Кто у дому жог…(траву)?

*****

Кто в огонь бросал при этом

Не знакомые …(предметы).

*****

Помни каждый гражданин:

Этот номер:….(01).

*****

Дым увидел - не зевай.

И пожарных ….(вызывай).

 

«Если возник пожар»

Цель.

 • Знакомить детей с правилами безопасно­го обращения с огнем.
 • Закрепить знание номера телефона экс­тренной пожарной службы.

Ход игры

Дети становятся в круг. В центре - воспита­тель с воздушным шаром в руке. Он произносит стихотворные строки и, не договаривая последнего слова, передает шар од­ному из детей. Ребенок быстро досказывает строку и передает шар другому и т.д. Если ребенок отвечает неправильно, он

выбывает из игры, а шар пе­реходит к педагогу.

Воспитатель.

Этот шар в руках недаром.

Если раньше был пожар,

Ввысь взмывал сигнальный шар –

Звал пожарных в бой с пожаром.

Где с огнем беспечны люди,

Где взовьется в небо шар,

Там всегда грозить нам будет

Злой, безжалостный ..,

(передает ре­бенку воздушный шар)

Ребенок. Пожар. (Передает шар другому.)

 Воспитатель.

Раз, два, три, четыре ­

у кого пожар ...?

Ребенок. В квартире. (Передает шар.)

Воспитатель.

Дым столбом поднялся вдруг.

Кто не выключил …?

Ребенок. Утюг (Передает шар.)

Воспитатель.

Красный отблеск пробегает

Кто со спичками …?

Ребенок. Играет. (Передает шар.)

Воспитатель.

Стол и шкаф сгорели разом.

Кто сушил белье над …?

Ребенок. Газом. (Передает шар.)

Воспитатель.Пламя прыгнуло в траву.

Кто у дома жег ...?

Ребенок. Листву. (Передает шар.)

Воспитатель.

Дым увидел - не зевай и пожарных …

Ребенок. Вызывай. (Передает шар )

Воспитатель. Помни каждый гражданин этот номер - ...!

   Ребенок. Ноль один.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.